Plains | Shards of Alara | Modern | Card Kingdom

Shards of Alara: Plains (233 D)

Edition: Shards of Alara
Type: Basic Land - Plains
Cast:
Rarity: L
  • NM
  • EX
  • VG
  • G
  • 100 available @ $0.79
  • 86 available @ $0.63
  • 13 available @ $0.55
  • 6 available @ $0.40
Other Versions