Plains | Shards of Alara | Modern | Card Kingdom

Shards of Alara: Plains (231 B)

Edition: Shards of Alara
Type: Basic Land - Plains
Cast:
Rarity: L
  • NM
  • EX
  • VG
  • G
  • 17 available @ $0.25
  • 27 available @ $0.20
  • 1 available @ $0.18
  • 2 available @ $0.13
Other Versions