Plains | Shards of Alara | Modern | Card Kingdom

Shards of Alara: Plains (232 C)

Edition: Shards of Alara
Type: Basic Land - Plains
Cast:
Rarity: L
 • NM
 • EX
 • VG
 • G
 • 100 available @ $0.25
 • 0 available @ $0.20
  Out of stock.
 • 0 available @ $0.18
  Out of stock.
 • 0 available @ $0.13
  Out of stock.
Other Versions