Plains | Shards of Alara | Modern | Card Kingdom

Shards of Alara: Plains (230 A)

Edition: Shards of Alara
Type: Basic Land - Plains
Cast:
Rarity: L
  • NM
  • EX
  • VG
  • G
  • 100 available @ $0.15
  • 100 available @ $0.12
  • 18 available @ $0.10
  • 9 available @ $0.07
Other Versions