Mountain Goat | Ice Age | Card Kingdom

Ice Age: Mountain Goat

Edition: Ice Age
Type: Creature - Goat
Cast:
Rarity: C
Pow/Tuf: 1/1
Mountainwalk
  • NM
  • EX
  • VG
  • G
  • 20 available @ $0.25
  • 20 available @ $0.20
  • 19 available @ $0.18
  • 1 available @ $0.13
Other Versions